Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BUITENKOKERS

Buitenkokers is onderdeel van Fuori B.V., hierna ook te noemen: de opdrachtnemer

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden en de Intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Buitenkokers 1.1 Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan. 1.2 Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende. 1.3 Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde. 1.4 Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun foto’s authentiek zijn alvorens ze aan te bieden. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN ANNULERING OPDRACHT

2.1 De overeenkomst komt tot stand, nadat Buitenkokers de ondertekening van de plaatsingsopdracht door opdrachtgever heeft ontvangen. 2.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen acht dagen schriftelijk protesteert. 2.3 Wijzigingen in de opgegeven advertentie worden kosteloos Buitenkokers aangepast. Buitenkokers is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertentie. Buitenkokers behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te weigeren. 2.4 Annulering van een opdracht is slechts mogelijk binnen acht dagen na verzenddatum van de opdrachtbevestiging en uitsluitend op schriftelijke wijze. Reeds door Buitenkokers gemaakte kosten ter zake de uitvoering van de overeenkomst dienen integraal te worden vergoed. 2.5 Buitenkokers heeft het recht de plaats van de advertentie te bepalen.

ARTIKEL 3 BETALINGSCONDITIES

3.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen netto na factuurdatum. 3.2 Vanaf dertig dagen na factuurdatum is een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand of per gedeelte van een maand. Indien de wettelijke rente hoger is dan 12 % per jaar is de wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die moet maken teneinde haar vordering te incasseren, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze kosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 exclusief BTW. 3.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 3.4Buitenkokers behoudt zich het recht voor deelneming aan één harer internet producten, op welke wijze dan ook, stop te zetten, dan wel te annuleren, indien betaling door opdrachtgever uitblijft.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1 De aansprakelijkheid van Buitenkokers in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal de aan opdrachtgever voor de advertentie in rekening gebrachte prijs. 4.2 Buitenkokers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Buitenkokers tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud. Aan Buitenkokers door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. Opdrachtgever vrijwaart Buitenkokers van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden. 4.3 Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.

ARTIKEL 5 ADVERTENTIE OVEREENKOMSTEN

5.1 Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 12 maanden, met ingang van de datum van opdrachtbevestiging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste 2 maanden voor afloop van de advertentie overeenkomstperiode van 12 maanden. 5.2 Overeenkomsten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, voor de periode van een jaar. 5.3 De overeenkomstprijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een percentage gelijk aan het inflatiepercentage in het voorafgaande jaar, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 4%.

ARTIKEL 6 KLACHTEN

Eventuele reclames worden door Buitenkokers alleen in behandeling genomen indien deze Buitenkokers binnen veertien dagen na verschijningsdatum schriftelijk bereikt hebben onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten.

ARTIKEL 7 PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen welke Buitenkokers hanteert zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen kunnen door Buitenkokers worden verhoogd indien en voor zover de door Buitenkokers te maken kosten met meer dan 5 % zijn gestegen ten opzichte van de kosten die voor Buitenkokers golden op het moment van de orderbevestiging.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

In het geval van overmacht is Buitenkokers gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk maken, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.

ARTIKEL 9 VERSCHIJNINGSDATUM

Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is Buitenkokers niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit Buitenkokers tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever. Alle door Buitenkokers opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden Buitenkokers niet.

ARTIKEL 10 RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangende met de overeenkomsten kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

ARTIKEL 11 AFWIJKENDE VOORWAARDEN In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door Buitenkokers expliciet erkend is.

K.v.k. nummer Fuori B.V. 89290291